Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

RiRi & Kiwi
Beenaertwijk 35
9100 Sint-Niklaas, België
info@ririkiwi.be
0495/197530
 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. De e-commerce website van RiRi & Kiwi, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Beenaertwijk 35, Sint-Niklaas, ("RiRi & Kiwi"), biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 2. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).
 3. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van RiRi & Kiwi, aanvaard de Klant deze Voorwaarden waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door RiRi & Kiwi aanvaard zijn.

Artikel 2: Beperking van aansprakelijkheid

 1. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. RiRi&Kiwi geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
 2. RiRi&Kiwi kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 3. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. RiRi&Kiwi verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 4. Disclaimer
  Deze website en de hier aangeboden artikels en diensten zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, is RiRi & Kiwi geenszins aansprakelijk voor eventuele fouten die deze website nog zou kunnen bevatten en ziet af van elke verantwoordelijkheid voor schade die zou voortspruiten uit het al of niet verkeerdelijk gebruik van onze artikels/ diensten.
  Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via "links" op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt RiRi & Kiwi geen aansprakelijkheid.
  RiRi & Kiwi behoudt zich het recht, de inhoud van deze disclaimer aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Artikel 3: Prijs en kosten

 1. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 2. De prijzen zijn exclusief onderstaande kosten. Deze kosten worden door de Klant gedragen:
  • Verplaatsingskosten. Indien verplaatsingskosten van toepassing zijn, wordt dit uitdrukkelijk in de artikelbeschrijving vermeld.
  • Verzendkosten: zie pagina Verzending

Artikel 4: Aanbod

 1. Ondanks dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
 2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden RiRi & Kiwi niet. RiRi & Kiwi is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. RiRi & Kiwi is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 3. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.
 4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door RiRi & Kiwi. RiRi & Kiwi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5: Online aankopen

 1. Om artikel(s) te kopen gaat u als volgt te werk:
  • Ga naar het artikel dat u wenst te kopen.
  • Selecteer de opties: kleur, grootte, …
  • Selecteer hoeveel u er wenst.
  • Klik op de knop ‘Voeg toe aan winkelwagen’.
  • Herhaal voor alle andere artikelen die u wenst te kopen.
  • Klik op het winkelkar icoon rechts boven.
  • Vul uw persoonlijke gegevens in.
  • Selecteer de verzendmethode.
  • Selecteer de betaalmethode.
  • Controleer de bestelling.
  • Klik op de knop ‘Bevestig order’.
 2. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • via Bancontact
  • via overboeking naar BE0694884739
  • via cadeaubon
 3. De werking een cadeaubon is als volgt:
  • De Klant koopt één of meerdere cadeaubonnen aan van 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 of 50€ via onze webshop.
  • Maximaal 24u na ontvangst van de betaling, verzenden we een mail naar De Klant met daarin een code.
  • Deze code kan de Klant op onze website invullen in het veld ‘Cadeaubon’ bij het afrekenen.
   De waarde van de cadeaubon zal afgetrokken worden van het totaal te betalen bedrag.
   Het is slechts mogelijk 1 code per bestelling in te vullen. Op aanvraag kunnen meerdere cadeaubonnen samengevoegd worden tot 1 code.
  • De cadeaubonnen zijn een jaar geldig na datum van uitgave.
  • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar in cash.
 4. RiRi & Kiwi is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 1. Van zodra RiRi & Kiwi de gelden van aankoop heeft ontvangen, gaat deze in productie. De opgegeven productietijden vermeldt op de home pagina zijn van toepassing.
  Daarna zullen deze met zorg verpakt en verzonden worden. De Klant zal geïnformeerd worden van zodra de bestelling verzonden is. Indien Track&Trace codes van toepassing zijn zal hij hierover de nodige informatie ontvangen.
 2. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.
  RiRi & Kiwi accepteert geen bestellingen waarbij het opgegeven adres een postbus is.
 3. De levering gebeurt door Bpost. De levertijden zijn afhankelijk van de instantie.
  Ophaling is ook mogelijk en vrij van enige kost (gratis). Ophaling kan na afspraak.
 4. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het opgegeven adres geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling.
 5. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan RiRi & Kiwi, binnen de 3 dagen na ontvangst.
 6. RiRi & Kiwi is niet aansprakelijk voor ontstane schade doordat de Klant een onjuist leveraders opgegeven heeft bij het plaatsen van de bestelling. Kosten voor het eventueel herverzenden van de bestelling zijn ten laste van de Klant.
 7. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van RiRi & Kiwi.
 2. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van RiRi & Kiwi te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij RiRi & Kiwi.
 2. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant RiRi & Kiwi via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
 4. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 5. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan RiRi & Kiwi heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen op bovenstaand adres. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 6. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
 7. Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt RiRi & Kiwi zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 8. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 9. Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
 10. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal RiRi & Kiwi alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat RiRi & Kiwi op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal RiRi & Kiwi wachten met de terugbetaling totdat ze alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 11. RiRi & Kiwi betaalt de Klant terug met een overschrijving, tenzij
  • uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Klant.
  • de artikelen aangekocht werden met een cadeaubon.
   In dit geval krijgt de klant een nieuwe cadeaubon met dezelfde geldigheidsdatum als de oorspronkelijke cadeaubon.
  Voor de terugbetaling via overschrijving of cadeaubon worden geen kosten in rekening gebracht.
 12. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst (zoals workshops);
  • groepsworkshops waarvoor de startdatum korter bij is dan 3 werkdagen;
  • privéworkshops waarvoor de startdatum korter bij is dan 1 werkdag;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (zoals knuffels met een gepersonaliseerde naam er op);
  • stoffen;
  • producten die we om hygiënische redenen niet kunnen herverkopen (zoals herbruikbare watjes en mondmaskers)
  • cadeaubonnen.

Artikel 9: Garantie

 1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
 3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de RiRi & Kiwi klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan RiRi & Kiwi.
 4. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant RiRi & Kiwi zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 6. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Klantendienst

 1. De klantendienst van RiRi & Kiwi is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)495197530 of via e-mail op info@ririkiwi.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

 1. Bestellingen gaan niet in productie voordat de volledige factuur betaald werd.
 2. De reservering van een workshop is pas definitief wanneer wij de betaling hebben ontvangen.
  Deelname aan een workshop is pas mogelijk vanaf het moment dat de volledige factuur betaald werd.

Artikel 12: Privacy

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking, RiRi & Kiwi respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 2. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.
 3. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@ririkiwi.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 4. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, RiRi & Kiwi heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 6. RiRi & Kiwi houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 13: Gebruik van cookies

 1. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 2. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 3. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 2. Het nalaten op gelijk welk moment door RiRi & Kiwi om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Algemene Voorwaarden van RiRi & Kiwi. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs

 • De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.